RODO

INFORMACJA RODO

Podstawa informacji: Art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

1). Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ecocolor sp. z o.o. z siedzibą w Waleńczowie przy ul. Sportowej 11 A, NIP: 949 19 05 688,
REGON: 152148727
W sprawie ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw Pani/Pan może kontaktować się z administratorem poprzez e-mail: kataforeza@ecocolor.pl telefon kontaktowy: +48 691 712 451

2) Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, w celu:

  • podjęcia niezbędnych działań związanych z wywiązaniem się ze zlecenia, które Pani/Pan składa w naszej firmie, zawarcia umowy lub możliwości obsługi reklamacji;
  • w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w celach archiwalnych, dowodowych, podatkowych i rachunkowych;
  • a także wtedy, gdy Pani/Pan kontaktuje się z nami w celu uzyskania informacji o ofercie, w sprawie zawarcia umowy lub przekazania uwag dotyczących działalności Administratora;
  • poza tym wówczas, gdy istnieje prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci chęci promowania/prezentowania naszych towarów i usług, składania ofert.

3) Okres przechowywania danych
Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas realizacji zlecenia, a także po jego zakończeniu, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, podatkowych reklamacji oraz archiwizacji.
W ramach działań marketingowych, w przypadku braku zainteresowania ofertą, Pani/Pana dane nie będą przechowywane.

4) Odbiorcy danych:
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne do wykonywanych usług lub obowiązku prawnego Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom:
1) naszym upoważnionym pracownikom, którym Państwa dane osobowe będą ujawnione po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
2) podwykonawcom naszych usług;
3) organom administracji publicznej w związku z przedmiotem działalności gospodarczej Administratora;
4) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi dotyczące dostarczania oprogramowania;
5) podmiotom dostarczającym systemy chmurowe, w których przechowywane są dane osobowe; podmiotom świadczącym usługi hostingowe;
6) podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie;
7) podmiotom świadczącym usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu;
8) podmiotom świadczącym usługi księgowo-finansowe;
9) podmiotom świadczącym usługi reklamacyjne.
Dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

5) Prawa jakie Pani/Panu przysługują
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5) prawo do przenoszenia danych;
6) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zrealizowania zlecenia i innych obowiązków Administratora wymienionych powyżej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).